KOBIETA - WIEDZA - WŁADZA

Społeczna rola kobiet na przestrzeni wieków

Dziękujemy za udział w wydarzeniu!

8 marca 2015

Kraków, Sukiennice

19 marca 2015

Centrum Kongresowe ICE Kraków

Pasma filmowe

9-11 marca 2015

Kraków, Kijów Centrum

20 marca 2015
18 kwietnia 2015

Dom Norymberski

 


Prof. zw. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska
Prof. zw. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska, kierownik katedry Ekonomii i Innowacji UJ, członkini organizacji naukowych, jak .m.in. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polska Akademia Nauk – wiceprzewodnicząca Komitetu Naukoznawstwa, European Association for Evolutionary Political Economy, Congres of Political Economists International, zarządza projektami badawczymi krajowymi i międzynarodowymi, specjalistka w zakresie ekonomii instytucjonalnej, innowacji, narodowych, regionalnych systemów i strategii innowacji, foresight; ekspert Komisji Europejskiej ds.foresight, regionalnych strategii innowacji, ECFIN; ekspert resortów: gospodarki, rozwoju regionalnego, oraz nauki i szkolnictwa wyższego; ekspert NCN, NCBiR oraz FNP; ekspert strategiczny ds. przygotowania Regionalnej Strategii Województwa Małopolskiego i Strategii Miasta Krakowa; od 2011 Dyrektor International Network of Women Engineers and Scientists na Europę Centralną i Wschodnią; b.podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki.


Mgr Leszek Jodliński
Historyk sztuki, urzędnik służby cywilnej, menedżer w instytucjach zarządzania dziedzictwem.
Magister historii sztuki (1991) i polityk publicznych (2007), absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP) w Warszawie (1998), dyrektor Roku Polskiego w Austrii (2002-2003) dyrektor muzeów w Gliwicach (2003-2008) i Muzeum Śląskiego (2008-2013). Obecnie pracuje i mieszka w Opawie, Republika Czeska. Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim (Podyplomowe Studium Muzeologiczne) oraz na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (prawo w dziedzinie ochrony dóbr kultury, muzeologia). Członek Royal Society Of Victoria (Melbourne, Australia) i rady ekspertów kandydatury Katowic do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury Katowice 2016 (2009-2011). MAO dla budowy ze środków UE nowego Muzeum Śląskiego w Katowicach (do 2013). Członek Rad Muzeów w Opawie i w Pszczynie. Autor artykułów prasowych (Gazeta Wyborcza, Katowice) i artykułów oraz publikacji na temat architektury ekspresjonistycznej (Erich Mendelsohn, lata 20. XX wieku) jak również z zakresu historii Śląska (i Żydów Śląskich). Redaktor serii wydawniczych.
Autor i inicjator powołania do życia pierwszej stałej ścieżki zwiedzania dla osób niewidomych i niedowidzących w Galerii Malarstwa Polskiego w Katowicach (otwarta w 2010 roku, nagrodzona w konkursie Śląska Rzecz w 2012). Pisze własnego bloga: www.jodlowanie.pl


 

Prof. Andrzej R. Pach
Andrzej R. Pach ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH w r. 1975, w r. 1977 doktoryzował się na AGH, a w r. 1990 uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Tytuł profesora otrzymał w roku 1999. Zatrudniony jest obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Telekomunikacji AGH, której jest kierownikiem. Autor ponad 250 publikacji naukowych (w tym 6 książek) z zakresu protokołów komunikacyjnych, modelowania i analizy sieci komputerowych, sieci szerokopasmowych z integracją usług. Przebywał na stażach naukowych w CNET (Francja) i na Uniwersytecie w Katanii (Włochy). Aktywnie uczestniczył lub uczestniczy w projektach europejskich 4., 5., 6. i 7. Programu Ramowego. Kierował wieloma projektami badawczymi. Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie Technologii dla Społeczeństwa Informacyjnego. Członek Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki AGH.

 


Dr Anna Olszewska
Zajmuje się historią przekazu wizualnego w naukach przyrodniczych oraz współczesnymi systemami komunikacji wizualnej funkcjonującymi w Polsce. Jest kulturoznawcą, adiunktem w Katedrze Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego AGH. Od 2007 pracuje również w Gabinecie Rycin PAU. Ukończyła historię sztuki oraz religioznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2006 roku obroniła doktorat na temat wyobrażeń czasu w sztuce wieków średnich. Swoje studia nad relacjami pomiędzy sztuką a naukami ogłasza w formie wystaw oraz publikacji im towarzyszących. W ten sposób powstały: „Kosmologia. Obraz świata u progu nowożytności” (w Muzeum UJ, 2009), „My i Oni. Zawiła historia odmienności” (Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 2011). W ostatnich latach opublikowała serię artykułów poświęconych polskim historykom sztuki, w ramach której rozpatruję stosowane przez nich metody badań (Zofia Ameisenowa, Lech Kalinowski) oraz miejsce humanistyki we współczesnej kulturze polskiej (Mieczysław Porębski). Na Wydziale Humanistycznym AGH prowadzi seminarium poświęcone komunikacji wizualnej we współczesnej Polsce, zajęcia z zakresu muzealnictwa oraz historii kultury. kontakt: aolsz@agh.edu.pl

 


Prof. Maria Nowojczyk
Profesor Wydziału Humanistycznego AGH. Jej zainteresowania obejmują zagadnienia z zakresu socjologii ekonomicznej, socjologii pracy i zarządzania, zarządzania między-kulturowego, metodologii, statystyki, metod ilościowych w socjologii, socjofizyki oraz społecznych i kulturowych aspektów nowych technologii. Aktywny członek towarzystw socjologicznych: 1996-2001 przewodnicząca Oddziału Toruńskiego PTS, od 2009-2011 członek zarządu Oddziału Krakowskiego PTS, od 2005-2009 współ-przewodnicząca a od 2011 przewodnicząca Komitetu Badawczego Socjologii Ekonomicznej ESA (Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego). Autorka ponad trzydziestu publikacji naukowych. Prywatnie entuzjastka podróżowania po bliższych i dalszych zakątkach świata, odkrywania nowych smaków i kolorów z przyjemnością powracająca do Krakowa.


Mgr inż. Jan Musiał
Po czteroletnim pobycie w USA, wraca do kraju, by w rodzinnym mieście w latach 1989-98 sprawdzić się jako samodzielny przedsiębiorca. W latach 1996-98 był radnym Rady Miejskiej, a w 1998 roku został wybrany na burmistrza Brzeska. Funkcję tą pełnił funkcji do listopada 2007 roku .W czasie tym w gminie powstało wiele inwestycji, mających znaczący wpływ na szybki rozwój regionu. Było to możliwe dzięki skutecznemu pozyskaniu przez gminę środków z funduszy unijnych PHARE 2002, SAPARD oraz Banku Światowego. W pozyskiwaniu środków zewnętrznych na własne inwestycje Gmina Brzesko była absolutnym liderem w Małopolsce, a w roku 2004 trzecią gminą w Polsce pod względem wykorzystania tych środków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Skuteczne działania samorządu, kierowanego przez burmistrza Jana Musiała, przysporzyły gminie wielu wyróżnień i tytułów, takich jak: Gmina Przyjazna Inwestorom, Lider Zarządzania w Samorządzie, Gmina Przyjazna Środowisku, Bezpieczna Gmina. Brzesko jest też laureatem konkursu Grunt na Medal, organizowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz otrzymało nagrodę "Trzy Korony Małopolski" przyznawaną najlepszym gminom w województwie. Wśród indywidualnych wyróżnień znalazł się tytuł "Uskrzydlony" nadany przez Tarnowską Fundację Kultury. Znalazł się w gronie osób, którym Fundacja Prawo Europejskie nadała tytuł "Europejczyka Roku 2005", obok takich znanych osób jak prof. Bronisław Geremek i prof. Andrzej Zoll. W wyborach 21 października 2007 roku, startując z listy PO, uzyskał mandat poselski do Sejmu Rzeczypospolitej szóstej kadencji. Pracował w Komisji Zdrowia oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Od grudnia 2011 roku pełni funkcję z-cy prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zajmuje się przede wszystkim wdrażaniem środków UE na ochronę środowiska w Małopolsce. W 2013 roku Prezydent R.P. Bronisław Komorowski odznaczył go Srebrnym Krzyżem Zasługi. Jan Musiał aktywnie działa w organizacjach społecznych, m.in. w Stowarzyszeniu Brzeskich Przedsiębiorców, którego był współzałożycielem oraz w LOK, pełniąc przez kilka lat funkcję prezesa. Hobby: fotografia artystyczna, wędkarstwo, gra na gitarze.

 


Dr Karolina Grodziska
Karolina Grodziska jest absolwentką Wydziału Historycznego UJ, od 1988 r. doktorem nauk historycznych. Od 1980 r. pracownik Biblioteki PAN w Krakowie (obecnie Biblioteki Naukowej PAU i PAN), dyrektor placówki od 1995 r., redaktor naczelny „Rocznika Biblioteki” od 1996 r. Jest autorką szeregu prac naukowych i publicystycznych dotyczących krakowskich cmentarzy w tym: Cmentarz Rakowicki w Krakowie (1983 i 1987), nagrodzonej w 1983 r. jako najlepsza książka o Krakowie; Cmentarze Podgórza (1992) i popularnego przewodnika po cmentarzu Rakowickim Zaduszne ścieżki (2003). Równolegle prowadzi badania dokumentacyjne dotyczące miejsc spoczynku Polaków na emigracji. Wynikiem tych prac jest dwutomowa monografia Polskie groby na cmentarzach Londynu (1995 i 2002) oraz Polskie groby na cmentarzach północnej Walii (2004). Drugim nurtem zainteresowań K. Grodziskiej są postacie zasłużonych a często zapomnianych Krakowian, których noty biograficzne publikowane były od 1997 r. w „Gazecie Wyborczej”, edycje źródłowe pamiętników i wspomnień krakowskich, w tym zaczerpnięte z rękopisów Biblioteki. Wyrazem tych zainteresowań są dwie antologie cytatów: „Gdzie miasto zaczarowane...”... księga cytatów o Krakowie (2003), oraz Miasto jak brylant, dotycząca Lwowa (2007). Najnowsze prace mają charakter biograficzny; to Zapomniana rzeźbiarka. Janina Reichert-Toth i jej twórczość (2009) oraz Krakowianki zapomniane. O niezwykłych paniach pochowanych na cmentarzu Rakowickim (2011), która otrzymała nagrodę Krakowskiej Książki Miesiąca.

 


Dr inż.Małgorzata Kalinowska-Iszkowska
Absolwentka Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej ze stopniem naukowym doktora nauk technicznych. W latach 1980-1992 pracowała na stanowisku adiunkta w Instytucie Informatyki. W latach 1988-1992 organizowała i prowadziła zajęcia na studium podyplomowym CITCOM we współpracy z France Telecom i rządem francuskim. Uczestniczyła w tworzeniu oprogramowania minikomputera K202 oraz wieloprocesorowego systemu rejestracji danych KRTM dla minikomputera UMC 20 (Geo-20). Programowała równiez jego wczesniejsze wersje UMC-1 i UMC-10. Prowadziła prace badawcze w obszarze zbiorów rozmytych (Rough Sets) w zespole profesora Zdzisława Pawlaka. Od 1992 roku tworzyła działy edukacji w amerykańskich korporacjach komuterowych działajacych na terenie Polski. Najpierw w Digital Equipment Corporation (DEC), potem IBM (od 1996 roku). Uruchomiła pierwsze w Polsce szkolenia z Zarządzania Projektami. W polskiej firmie ComputerLand była w latach 2000-2004 szefem Centrum Kompetencyjnego Zarządzania Wiedzą. Od 2004 roku w HP Polska zajmowała sie relacjami z Unią Europejską. Jako ekspert Komisji Europejskiej uczestniczyła w przygotowaniu dokumentów dotyczacych rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W latach 2000 - 2011 była członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Informatycznego , a od 2008 do 2011 była wiceprezesem międzynarodowego stowarzyszenia informatycznego CEPIS (Council of European professional Informatics Societies). W latách 2008 - 2012 była członkiem zarządu ECWT (European Centre for Women and Technology).Od roku 2001 uczestniczy w opiniowaniu wniosków w ramach programów ramowych UE w obszarze informatyki. W 2002 roku założyła i była pierwszym prezesem Stowarzyszenia Praktyków Zarzadzania Wiedzą, zajmujacym się promowaniem i wykorzystaniem wiedzy w rozwoju gospodarczym i społecznym. W latach 1994, 1998 i 2003 uczestniczyła w organizacji Kongresów Informatyki Polskiej. W 2005 roku została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Aktualnie wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego Oddziału Mazowieckiego.

 


Marta Tarabuła
Marta Tarabuła – założycielka i właścicielka Galerii Zderzak, która działa w Krakowie od połowy lat 80., autorka licznych wystaw, wytrawny znawca współczesnego malarstwa.

 


Prof. dr hab. Maciej M. Sysło
Od początku studiów związany z wrocławskim środowiskiem matematycznym i informatycznym, wszystkie stopnie naukowe i tytuł uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim. Naukowo specjalizuje się w matematyce dyskretnej, algorytmice i optymalizacji kombinatorycznej. Autor ponad 150 prac naukowych i kilkunastu książek. Działalność naukowa przyniosła mu prestiżowe granty międzynarodowe: Mombusho (University of Tokyo, 1974-1976), Alexander von Humboldt Stifftung (Bonn 1982-1984, Berlin 1989); Fulbright Research Grant (University of Oregon, USA, 1996-1997) oraz pozycje visiting professor w: Washington State University (Pullman, USA, 1981-1982); Uniwersytet w Kopenhadze (1987, 1992); Uniwersytet w Groningen (Holandia, 1991-1992). Otrzymał Nagrodę NOT za pracę magisterską (1968), nagrodę PTM im. H. Steinhausa (1986), nagrodę Marka Cara (2010), Best Practices in Education Award (Informatics Europe, 2013) i Outstanding Service Award (IFIP, 2014).
Od połowy lat 80. XX wieku aktywnie uczestniczy w popularyzacji i kształtowaniu powszechnej edukacji informatycznej na wszystkich szczeblach kształcenia, od szkoły podstawowej po uczelnie wyższe. Jest autorem koncepcji edukacji informatycznej w szkołach różnego typu, autorem kolejnych podstaw programowych przedmiotów informatycznych dla szkół, programów nauczania i podręczników. Współzałożyciel Olimpiady informatycznej i organizator Międzynarodowego Konkursu z zakresu Technologii Informacyjnej „Bóbr”. Członek wielu rad i komitetów zajmujących się edukacją, m.in. przedstawiciel Polski w Technical Committee 3 on Education (IFIP); członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji. Jest autorem dokumentu, będącego wizją rozwoju edukacji: „Kierunki rozwoju edukacji wspieranej technologią. Nowe technologie w edukacji. Propozycja strategii i planu działania na lata 2014-2020”.
Pasjonat historii informatyki i komputerów, właściciel kolekcji ponad 500 mechanicznych maszyn do liczenia i do pisania, popularyzuje historię informatyki na wykładach dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizuje wystawy swoich maszyn.
Jego dewizy to: „robić lepiej to, co inni robią dobrze” oraz „łączą nas więzy ludzkie, nie maszyny”. Jego hobby to praca, muzyka (m.in. Chopin, Mozart, Enigma, Vangelis, Oldfield, Jarre), lektury (literatura japońska (Haiku), F. Clifford, biografie, historia nauki i odkryć). Dane kontaktowe:
syslo@ii.uni.wroc.pl; syslo@mat.umk.pl
strona www